หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ เอกสารเผยแพร่ ข้อมูลนักวิเคราะห์ ข่าวสาร สอบถามข้อมูล

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/01/2564 ประเภท : XR

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ธงชัย บุศราพันธ์ 274,686,021 20.06
2. NCROWNE PTE LTD. 274,624,812 20.05
3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 125,796,000 9.19
4. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 66,416,877 4.85
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 61,222,821 4.47
6. นาย นเรศ งามอภิชน 54,000,000 3.94
7. นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 44,958,600 3.28
8. MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. 41,340,000 3.02
9. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 35,280,000 2.58
10. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 33,000,000 2.41