หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลองค์กร ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เอกสารเผยแพร่ ข้อมูลนักวิเคราะห์ ข่าวสาร สอบถามข้อมูล
นายธงชัย บุศราพันธ์

 • รองประธานกรรมการคนที่ 1
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
 • รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารองค์กร

นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง

 • รองประธานกรรมการคนที่ 2
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน

นายธีรพล วรนิธิพงศ์

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ 1

นายศิระ อุดล

 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ 2

นายอรัฐ เศวตะทัต

 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ 3

นางอรนุช อิติโกศิน

 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ 4