หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลองค์กร ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เอกสารเผยแพร่ ข้อมูลนักวิเคราะห์ ข่าวสาร สอบถามข้อมูล
นางสาว พรรณี ชัยกุล

 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธงชัย บุศราพันธ์

 • รองประธานกรรมการคนที่ 1
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
 • รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารองค์กร

นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง

 • รองประธานกรรมการคนที่ 2
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

นายธีรพล วรนิธิพงศ์

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ 1

นายซั่ว ถิง อู

 • กรรมการ

นายวิลเลียม เวน เลา

 • กรรมการอิสระ

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร. ต่อบุญ พ่วงมหา

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายวรพจน์ จรรย์โกมล

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน