หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ เอกสารเผยแพร่ ข้อมูลนักวิเคราะห์ ข่าวสาร สอบถามข้อมูล
รายงานประจำปี 2562
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2562
รายงานประจำปี 2561
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2561
รายงานประจำปี 2560
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2560
รายงานประจำปี 2559
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2559
รายงานประจำปี 2558
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2558
รายงานประจำปี 2557
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2557
รายงานประจำปี 2556
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2556
รายงานประจำปี 2555
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2555
รายงานประจำปี 2554
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2554
รายงานประจำปี 2553
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 25533
รายงานประจำปี 2552
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2552
รายงานประจำปี 2551
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2551
รายงานประจำปี 2550
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2550
รายงานประจำปี 2549
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2549
รายงานประจำปี 2548
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2548
รายงานประจำปี 2547
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2547
รายงานประจำปี 2546
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2546