หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ เอกสารเผยแพร่ ข้อมูลนักวิเคราะห์ ข่าวสาร สอบถามข้อมูล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การเสนอระเบียบวาระการประชุม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
มอบฉันทะเสนอวาระ
- แบบ ก
- แบบ ข
- แบบ ค
ส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่นี่ ฟอร์ม