หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลองค์กร ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ เอกสารเผยแพร่ ข้อมูลนักวิเคราะห์ ข่าวสาร สอบถามข้อมูล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของ กำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในแต่ละปีหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่งหากมีความจำเป็นการจ่ายเงินปันผลอาจมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น หรืออาจงดเว้นการจ่ายเงินปันผลได้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาระการลงทุน การขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลง ไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ปีที่จ่ายเงินปันผล วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (ต่อหุ้น) รอบผลประกอบการ
2563 10/05/64 27/05/64 เงินปันผล 0.50 01/07/63 - 31/12/63 และกำไรสะสม
27/08/63 09/09/63 เงินปันผล 1.10 01/01/63 - 30/06/63 และกำไรสะสม
18/05/63 28/05/63 เงินปันผล 2.20 01/07/62 - 31/12/62 และกำไรสะสม
2562 25/09/62 10/10/62 เงินปันผล 5.20 01/01/62 - 30/06/62 และกำไรสะสม
- - งดจ่ายปันผล - 01/10/61 - 31/12/61
07/03/62 22/03/62 เงินปันผล 6.90 01/01/61 - 30/09/61 และกำไรสะสม
2561 07/05/61 21/05/61 เงินปันผล 0.17 01/01/60 - 31/12/60
2560 - - งดจ่ายปันผล - 01/01/59 - 31/12/59
2559 - - งดจ่ายปันผล - 01/01/58 - 31/12/58